Rescue Me

Models : Oriane, Kiki, Daimon
Stylist : Giacomo Parrella, Genie
HMUA : Tom Easto, Zoe Lee